Privacy statement

Dynamico Fysiotherapie & Training hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we u duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dynamico doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ons in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen heeft kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Algemeen

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Dynamico Fysiotherapie & Training verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Cliëntgegevens vastleggen voor automatische incasso t.b.v. (medische) training;

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of het sportabonnement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dynamico Fysiotherapie & Training de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheidsgegevens, verzekeringsgegevens.

Naast deze persoonsgegevens verwerkt Dynamico Fysiotherapie & Training t.b.v. bovenstaande doelstellingen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • BSN-nummer, ID, Rijbewijs- of paspoortnummer.

Minderjarigen

Dynamico Fysiotherapie & Training verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of het sportabonnement.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens, zoals hierboven benoemd, worden door Dynamico Fysiotherapie & Training opgeslagen voor een periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst tot 15 jaar na deze behandelovereenkomst. Dit conform de wettelijke verplichting vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Dynamico Fysiotherapie & Training zal er zorg voor dragen dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dynamico Fysiotherapie & Training verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dynamico Fysiotherapie & Training de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID, BSN-nummer en bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Dynamico Fysiotherapie & Training opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons verstrekt heeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van opslag en interne communicatie van overig persoonsgegevens middels Sharepoint;
 • Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of specialist middels Zorgmail;
 • Het verzorgen van huiswerkoefeningen en medische voorlichting middels Physitrack;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verwerken van medische declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens enkel delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Gegevens van patiënten worden dus niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Dit betekend ook dat bij overlijden gegevens niet openbaar gemaakt zullen worden.

Binnen de EU

Dynamico Fysiotherapie & Training verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Websitebezoek en geautomatiseerde besluitvorming

Dynamico Fysiotherapie & Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om uw websitebezoek in kaart te brengen. Daarnaast neemt Dynamico geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee wordt bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dynamico Fysiotherapie & Training) tussen zit.

Beveiliging

Dynamico Fysiotherapie & Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Dynamico Fysiotherapie & Training van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Dynamico Fysiotherapie & Training hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Als u ondanks deze getroffen maatregelen toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dynamico.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamico Fysiotherapie & Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij kunnen u hierbij vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit verzoek.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dynamico.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Dynamico Fysiotherapie & Training
Kozijnenhoek 80
4715 RG  Rucphen
info@dynamico.nl
0165 – 85 33 70