Betalingsvoorwaarden en tarieven Dynamico Fysiotherapie

Tarieven

Zitting fysiotherapie € 36
Zitting manuele therapie € 46
Zitting oedeemtherapie € 46
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 50
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie inclusief toeslag aan huis € 59
Intake en onderzoek na verwijzing € 50
Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag aan huis € 59
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 47
Telefonisch consult € 15
Niet nagekomen/ niet tijdig afgemelde afspraak: € 31
Korte rapporten € 50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 75


Dynamico Fysiotherapie heeft haar prestaties contractueel vastgelegd met alle zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland.

Dit houdt in dat met uitzondering van de zorgverzekeraars die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Hierbij gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Dynamico Fysiotherapie.

Betalingsvoorwaarden Dynamico Fysiotherapie

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim op en staat het Dynamico Fysiotherapie vrij om na melding van ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.